Klub absolventu Vojenské konzervatoře a Vojenské hudební školy
pruh

Několik vzpomínek na 45 výročí založení klubu absolventů VHŠ

O možnosti založení a začlenění bývalých i současných vojenských hudebníků, absolventů VHŠ do některé organizace tehdejší Národní fronty(NF) se uvažovalo již před 45 léty.Osobnosti tehdejší doby byli Karel Lachout,Jaroslav Sychra,Karel Šindelář i několik dalších bývalých vojenských hudebníků.

Ve druhé polovině roku 1966 proběhlo na velitelském shromáždění řízené HIVH(Hlavní inspektor voj. hudeb)názorové nejednotné přípravné jednání o založení organizace, která by v rámci NF sdružovala vojenské důchodce-bývalé absolventy VHŠ,hudebníky z první republiky,dále osoby-voj.hudebníky sloužící v letech1939-1945ve tzv.“Vládním vojsku“i ti kteří slouží v nové čs.armádě od roku 1945.Tento nezdařený pokus pronikl i do širší „Muzikantské rodiny“ a nezůstal bez odezvy.

Nápravu negativního výsledku z jednání velitelského shromáždění pod vedením HIVH si vzali za své dva bývalí absolventi VHŠ z let 1935-1937 Karel Lachout(1920-1995) a Jaroslav Štěpánek(1920-1989).Sešli se a dalšími dvěma absolventy VHŠ –sloužící u ÚH-ČSLA mjr.Aloisem Grygarem(1917-1989), náčelníkem technické skupiny ÚH-ČSLA a kpt.Josefem Hořčicem(1919), jeho zástupcem.Při jejich setkání se dohodli, že založí klub absolventů VHŠ a že jeho existenci zaštítí pod Obvodní výbor Svazarmu v Praze 1 a v listopadu 1967 byl Klub abs.VHŠ zaregistrován jako 117 základní organizace Svazarmu V Praze 1.

Vznik klubu se velmi rychle „rozneslo“ k absolventům VHŠ a začal mezi nimi až nečekaný zájem o členství.Uvádím alespoň jména těch kteří se stali dalšími členy prozatímního výboru klubu.

Karel Bartoš(1912-1985), Oldřich Sobotka(1908-1980), Jaroslav Sychra(1812-1988), Karel Šindelář(1908-1985).Ještědo konce r.1967 vstoupili do klubu Hynek Sluka(1911-1971), Jaroslav Mrštil(1919-1986), Miroslav Holý(1927-2005), Jiří Maršálek(1933-1989) a několik dalších bývalých i současných abs.VHŠ.

Nábor a zájem o členství v klubu během let 1968-1971 donutil výbor k tomu, jak informovat již početně silnou členskou základnu o své činnosti.Na počátku r.1972 bylo dohodnuto, že se bude vydávat 1-2 stránkový strojově psaný informační Zpravodaj.Ale informovování jednotlivých členů klubu bylo stále nedostatečné.Nový zpravodaj stále nebyl vydáván,členové byli částečně informováni telefonicky,osobním či náhodným vzájemným setkáním.Tento stav prakticky trval až do konce roku 1978.21 ledna 1979 se konala první oficiální členská schůze klubu abs.VHŠ a zhruba do měsíce vyšlo první čísla dlouho očekávaného „Informačního Zpravodaje“ jehož garantem byl tajemník klubu Oldřich Sobotka.Situace a informovanost členů klubu se rychle zkonsolidovala a v tomtéž roce vyšli ještě další dvě čísla. Řízení klubu dostalo správný směr,členská základna nebývale rostla početně a náš klub se stává jednou z nejlepších organizací Svazarmu na Praze 1 a navíc jsme získali vlastní klubovnu v Křemencové ulici.V té době měla naše 117 ZO Svazarmu na 200 členů.V roce 1980 náhle zemřel Oldřich Sobotka, kterého ve výboru nahradil mjr.Jiří Maršálek v té době již jako náčelník Technické skupiny ÚH-ČSLA,který byl již šest let členem klubu.V r.1980 odešel z výboru pro neshody s předsedou Karlem Lachoutem zakládající člen klubu.Jaroslav Štěpánek.


Článek napsal dlouholetý předseda klubu,pak člen výboru a v současné době kronikář klubu p. Jiří Vít

Praha červenec 2011